Loga Color

INFORMACJA
o projektach unijnych zrealizowanych w osiedlach
Bronowice III – Maki i im.L.Kruczkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa III.

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” należy do nielicznych w województwie lubelskim, a w mieście Lublinie jest jedyną spółdzielnią mieszkaniową, która przeszła pozytywnie wielostopniową weryfikację i stała się beneficjentem środków z Unii Europejskiej.
Do uzyskania dofinansowania zakwalifikowały się projekty dotyczące dwu osiedli Spółdzielni: projekt p.n. „Renowacja osiedla Bronowice III – Maki” i projekt p.n. „ Modernizacja przestrzeni osiedla im. L. Kruczkowskiego„.
Nadrzędnym celem obydwu projektów była poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców osiedla, podniesienie atrakcyjności mieszkaniowej i społeczno – gospodarczej dzielnicy „Kośminek” i „Dziesiąta”.
Dzięki znaczącemu dofinansowaniu, możliwe było zrealizowanie przedsięwzięć, które w widoczny i odczuwalny przez mieszkańców sposób poprawiły komfort ich zamieszkiwania, wyrównały dysproporcje w stosunku do nowych, atrakcyjnych osiedli Lublina.
I. W ramach projektu p.n. „Renowacja osiedla Bronowice III – Maki” wykonano następujące zadania:
1. Przeprowadzono gruntowną modernizację dźwigów osobowych w 10 budynkach :Droga Męczenników Majdanka 49 i 53, Elektryczna 61, Krańcowa 82,84,103,Topolowa 2 i 4, Wierzbowa 13, Olchowa 1 – łącznie 17 dźwigów. Obecne dźwigi wykonane zostały zgodnie z normami europejskimi, zapewniają bezpieczne i wygodne przemieszczanie się w wysokich budynkach. Są funkcjonalne i estetyczne.
2. Wymieniono stolarkę okienną na klatkach schodowych i na kondygnacjach technicznych w 5 budynkach : Elektryczna 59,61, Krańcowa 82,84 i Wierzbowa 13. Łącznie około 400 sztuk okien.
3. Docieplono stropy piwnic i stropodachy w budynkach : Elektryczna 59,61, oraz tylko stropy piwnic w bud. Krańcowa 82 i 84. Łączna powierzchnia tych dociepleń to ok.1800 m2 .
4. Wykonano pochylnie dla inwalidów z przebudową wejścia do budynków:
Droga Męczenników Majdanka 53, Elektryczna 59,61, Topolowa 2 i 4 oraz Olchowa 1.
5. Wykonano hydrofornie jednobudynkowe w budynkach : Droga Męczenników Majdanka 49 i 53 oraz Wierzbowa 13.
6. Wykonano wymiennikownię co i ccw w bud. Wierzbowa 11.
7. Zmodernizowano plac zabaw i parking oraz zrewitalizowano zieleń przy ul. Wierzbowej – w otoczeniu bud. Nr 13 .
8. Zrewitalizowano zieleń międzyblokową przy ul. Dulęby.
9. Zainstalowano monitoring miejsc zagrożonych przestępczością przy ul.Wierzbowej 13.
10. Wyremontowano budynek dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem przy ul. Pawiej 89.
11. Wybudowano nadajnik bezpłatnego internetu typu hot – spot przy ulicy Wierzbowej 13.

Całkowita wartość projektu to kwota 4 624 915,00 PLN, z czego wkład własny Spółdzielni wyniósł 2 453 138,72 PLN, a dofinansowanie 2 171 776,28 PLN.

II. W ramach projektu p.n. „Modernizacja przestrzeni osiedla im.L.Kruczkowskiego” wykonano :
1. Hydrofornie jednobudynkowe wraz z przyłączem wodociągowym do budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ul. Kruczkowskiego 2,8 ul. Młodzieżowa 2,12, ul. Błękitna 7, ul. Róży Wiatrów 5.
2. Plac zabaw z elementami siłowni – obszar pomiędzy ul. Młodzieżową 5,7,9
3. Remont istniejącego placu oraz ciągów pieszych wokół pawilonu handlowego przy ul. Kruczkowskiego 14.
4. Remont instalacji oświetlenia klatek schodowych i korytarza strychu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ul. Kruczkowskiego 2, 8, ul. Młodzieżowa 2, 12, ul. Błękitna 7, ul. Róży Wiatrów 5.
5. Ocieplenie stropów piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – ul. Kruczkowskiego 6, 8 ,9 ,11 ,18, 20 , ul. Młodzieżowa 2 ,5, 6, 9, ul. Róży Wiatrów 5, ul. Przybylskiego 20, 22.
6. Ocieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – ul. Kruczkowskiego 2, 8, 18, ul. Młodzieżowa 2, 12 , ul. Przybylskiego 20, 22 ,ul. Błękitna 3, 7 , ul. Róży Wiatrów 5.
7. Termomodernizację budynku administracyjno – usługowego z kolorystyką elewacji – ul. Kruczkowskiego 22/24.
8. System monitorningu wizyjnego miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością na terenach PSM „Kolejarz” – ul. Kruczkowskiego 14 oraz obszar pomiędzy ul.Młodzieżową 5, 7, 9.
9. Nadajniki ogólnodostępnego i darmowego Internetu typu hot- spot – obszar pomiędzy ul. Młodzieżową 5, 7,9.

Całkowita wartość projektu to kwota 2 828 799,12 zł, z czego wkład własny Spółdzielni wyniósł 1 203 330,74 zł, a dofinansowanie 1 625 468,38 zł.

Zrealizowanie aż tylu bardzo kosztownych zadań w stosunkowo krótkim czasie nie byłoby możliwe bez unijnego wsparcia. Dla zilustrowania wagi sprawy można posłużyć się przykładem. Koszt modernizacji jednego dźwigu to kwota rzędu 140 tys. zł. W ramach projektu zmodernizowano 17 dźwigów. Całkowity koszt wyniósł blisko 2,4 mln zł. Gdyby nie dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, Spółdzielnia w ramach własnych środków gromadzonych na funduszu remontowym mogłaby zmodernizować jedynie 2 dźwigi w ciągu roku. Zatem korzyść dla Spółdzielni i jej mieszkańców jest ewidentna. Analogicznie można wyliczyć koszty pozostałych przedsięwzięć objętych projektem, odnosząc je do możliwości finansowych Spółdzielni, które nie pozwoliłyby na ich zrealizowanie na przestrzeni kilku a może nawet kilkunastu lat.
Należy z satysfakcją stwierdzić, że założone cele projektu, wskaźniki produktów i rezultatu zostały osiągnięte.
W imieniu mieszkańców osiedli Bronowice III – Maki i im.L.Kruczkowskiego , którzy są faktycznymi beneficjentami środków unijnych oraz w imieniu kierownictwa Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” składamy podziękowania Urzędowi Marszałkowskiemu za kilkuletnią współpracę w ramach realizacji poszczególnych etapów projektu oraz firmom i przedsiębiorstwom, które były wykonawcami przedsięwzięć objętych projektem.

 

Loga Color

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.