Aktualne przetargi na roboty remontowe

 

PRZETARG NA WYKONANIE PROJEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KRĘTEJ 3AA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PROJEKTU  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO   przy ul. Krętej 3a w Lublinie.

 

         Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krętej 3a  dz. nr 52/1 obr 16 ark 9  w Lublinie.  Szczegółowe informacje tel. 603 396 557.

             Oferty sporządzone na podstawie SIWZ przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie do dnia 27.05.2024r. Zastrzegamy możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Remont kładki EM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kładki dla pieszych przy ul. Bukowej 22 w Lublinie w technologii membrany poliuretanowej Weber.

 Materiały przetargowe  do uzyskania w Administracji Osiedla Bronowice III Maki  przy ul. Wierzbowej 13 w Lublinie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • Wykonali w okresie ostatnich dwóch lat podobne roboty i o podobnej wartości.
 • Wpłacili wymagane wadium oraz kwotę w wysokości 50zł za SIWZ.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami są:

email: maki@kolejarz.lublin.pl

Oferty sporządzone na podstawie SIWZ przyjmowane są w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie do dnia 08.07.2024r do godz.1000.  .

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wymiana podzielników CO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            

         Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11  e-mail psm@kolejarz.lublin.pl  tel. 603-396-557 ogłasza przetarg  na :     

„Wymianę   25 060 szt. podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych z wykonaniem systemu zdalnego odczytu i obsługą serwisową oraz rozliczaniem kosztów centralnego ogrzewania przez okres 10 lat”

 

I . Zakres robót objętych zamówieniem.

 1. Wykonanie odczytu i demontaż istniejących podzielników z przekazaniem do Administracji Osiedli na okres karencji 1 roku. Odbiór i utylizacja zdemontowanych podzielników po okresie karencji.
 2. Dostawa i montaż fabrycznie nowych podzielników, spełniających Polską Normę PN-EN 834:2013 w terminie do 20.09.2024 r.
 3. Dostawa i montaż systemu zdalnego odczytu podzielników.
 4. Inwentaryzacja istniejących grzejników (w tym grzejników łazienkowych).
 5. Przekazanie Zamawiającemu informacji o wielkości, mocy i materiale wykonania grzejników zainstalowanych w lokalach.
 6. Dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla wszystkich lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach Spółdzielnia przez okres 10 lat począwszy od rozliczenia za sezon grzewczy 2024/25.
 7. Obsługa serwisowa podzielników i systemu zdalnego odczytu przez okres trwania umowy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia.
 2. Termin wykonania robót – 20.09.2024 (I termin), 30.10.2024 (II i III termin).

 

     Oferty sporządzone na podstawie SIWZ przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11  do dnia 25.06.2024r. Zastrzegamy możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.