1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSM „Kolejarz” w Lublinie, ul. Nadbystrzycka11.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w PSM „Kolejarz” możliwy jest pod numerem telefonu 81 538 30 27 lub ns@kolejarz.lublin.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podst. art. 6 ust 1 lit c i –RODO w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych,
  2. na podst. art.6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
  3. na podst. art. 6 ust. 1 lit a –RODO – za zgodą na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę i interes prawny.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych. której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W zależności od celu przetwarzania podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu prawa lub warunkiem zawarcia umowy.
  Ponadto w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.