Statut Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
 2. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
  1. Członkostwo w Spółdzielni
  2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków
  3. Wpisowe i udziały
  4. Prawa członków
  5. Obowiązki członków 2.6. Ustanie członkostwa.
 3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE
 4. ORGANY SPÓŁDZIELNI.
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd
  4. Rady Osiedli
 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI
  1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym
  4. Odrębna własność lokalu
  5. Najem lokalu.
 6. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW
  1. Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków
  2. Zamiana lokali
 7. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU
  1. Zasady ogólne
  2. Wkłady mieszkaniowe
  3. Wkłady budowlane
  4. Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu
 8. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI
  1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
  3. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego
 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
  1. Zasady ogólne
  2. Inwestycje mieszkaniowe
  3. Zarządzanie nieruchomościami
  4. Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna
 10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.