TROCHĘ HISTORII

Lata pięćdziesiąte minionego wieku ….

Lublin – miasto wojewódzkie – w 1944 roku liczyło 84 tys. mieszkańców. Ich liczba wzrosła do 115 tys. w 1958 roku. Powstanie dużych zakładów pracy, jak np. Fabryka Samochodów Ciężarowych, a także kilku wyższych uczelni (UMCS, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Inżynierska) powodowało napływ ludności z ubogich lubelskich wsi do dającego na owe czasy lepsze perspektywy awansu społecznego miasta.

Lublin – to we wschodniej części Polski – ważny jeszcze sprzed wojny węzeł kolejowy, systematycznie powiększający swoją sieć i skupiający niemałą rzeszę pracowników. Dla tych, którzy mieszkali w Lublinie i chcieli poprawy swoich warunków mieszkaniowych i dla tych przybyłych do Lublina potrzebne były mieszkania – podstawowe dobro niezbędne do życia każdemu człowiekowi.

Te potrzeby i zapał niewielkiej na początek, bo 30 – osobowej grupy entuzjastów wywodzących się ze środowiska kolejarzy zdeterminowały powstanie Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”. Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie odbyło się

9 maja 1958 roku. W październiku tego roku Spółdzielnia uzyskała osobowość prawną. Pierwszy zarejestrowany w Sądzie Zarząd Spółdzielni stanowili nieżyjący już dziś Aleksander Sidorowicz – Przewodniczący Zarządu oraz Antoni Sadowski i Zofia Szarugiewicz– Członkowie Zarządu.

Pierwszy budynek mający obecnie adres Kunickiego 122 został przez Spółdzielnię wykupiony od DOKP. Podobną drogą trafiło do jej zasobów kilka następnych obiektów. Pierwszy zbudowany od podstaw budynek mieszkalny stanął na Bronowicach przy ulicy Droga Męczenników Majdanka (obecnie Dulęby 1). Liczba członków Spółdzielni od chwili jej powstania do roku 1964 wzrastała powoli. Sytuacja zmieniła się diametralnie po roku 1965, kiedy to pod presją dużej liczby osób zainteresowanych zmieniono dotychczasowe ramy organizacyjne Spółdzielni, która z pracowniczej przekształciła się w powszechną, ogólnie dostępną.

W pierwszych latach budynki powstawały na niewielkich parcelach, rozrzuconych w różnych punktach miasta. Wykorzystywano istniejące luki w dotychczasowej zabudowie posiadające odpowiednią infrastrukturę techniczną. Budynki „Kolejarza” powstawały przy ulicach: Kalinowszczyzna, Plażowa, Raabego, Sowińskiego, Puławska, Czwartaków, na Bronowicach. Wprowadzenie w budownictwie metod uprzemysłowionych przyspieszyło znacznie tempo prac budowlanych, toteż szybko powstały nowe zwarte już osiedla: im. Bieruta w dzielnicy „Kalinowszczyzna” (dziś os. Kalinowszczyzna),im.L.Kruczkowskiego – w dzielnicy Dziesiąta, „Maki” na starym Kośminku oraz im. W. Z. Nałkow-skich blisko Zalewu Zemborzyckiego. W latach 80 – tych w miejscu zaniedbanej dzielnicy Majdan Tatarski powstało nowe osiedle „Pogodna”.

Najbardziej dynamiczny rozwój Spółdzielni przypadł na lata 70 – te i 80 – te, kiedy to obok dużej ilości mieszkań powstawały szkoły, przedszkola, żłobek, przychodnie zdrowia, obiekty handlowe i usługowe. Jeszcze w początkach lat 90-tych w osiedlach Bronowice – Maki i im .L. Kruczkowskiego z powodzeniem funkcjonowały Osiedlowe Domy Kultury, a w os. „Kalinowszczyzna” – Klub Osiedlowy. Placówki te skupiały mieszkańców w każdym wieku od przedszkolaków po seniorów. Integrowały mieszkańców, organizowały im czas wolny, prowadząc różnorodne formy działalności społecznej, edukacyjnej i artystycznej. Niestety twarde reguły wolnego rynku wyrażające się w haśle „płacisz –masz” spowodowały, iż oddalonych od siebie pojedyńczych osiedli nie stać było na utrzymanie dużych placówek. Dziś działalność prowadzi jedynie w okrojonym kształcie i dostosowanej do możliwości formule Klub Osiedlowy „Odeon” w Osiedlu „Kalinowszczyzna”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w historii

 1. Franciszek Duma – 1958-1959
 2. Stanisław Romanowski – 1959-1963
 3. Kazimierz Choina – 1963-1968
 4. Tadeusz Wilk – 1968-1973
 5. Mieczysław Martyn – 1973-1981
 6. Tadeusz Wilk – 1981-1982
 7. Marian Wójcik – 1982-1982 (10 m- cy)
 8. Antoni Hoffman – 1982-1990
 9. Marek Tomaszewski – 1990-1990 (1 m- c)
 10. Ryszard Gąsiorowski – 1990-1994
 11. Józef Jaworski – 1994-1998
 12. Stanisław Nowacki – 1998-1999
 13. Piotr Mazur – 1999-2013
 14. Antoni Hoffman – 2013-2016
 15. Andrzej Zięba –  2016 – 2019
 16. Andrzej Zięba –  2019 –

Prezesi Zarządu Spółdzielni w historii

 1. Franciszek Duma – 1959-1961
 2. Ryszard Lis 1961-1973
 3. Zenon Wiejak – 1973-1981
 4. Janusz Rybak – 1981-1990
 5.  Aleksander Garboś – 1990-1990 (6 m-cy)
 6. Ryszard Petkowicz – 1990-nadal

ZMIANY ORGANIZACYJNE

Począwszy od 1958 r. Spółdzielnia powiększała co roku swoje zasoby mieszkaniowe. W 1989 r. posiadała 10467 mieszkań.

Rok 1990 zapoczątkował trwający do dziś okres częstych zmian w przepisach prawa dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 20 stycznia 1990 roku nakazująca likwidację związków spółdzielczych i dopuszczająca podział spółdzielni na nowych zasadach umożliwiła wąskim grupom działaczy samorządowych z dwu spośród 6-ciu wówczas osiedli tj. z os. „Centrum” i z osiedla im. W i Z. Nałkowskich podjęcie działań, które – z zachowaniem przewidzianej prawem procedury – zaskutkowały wydzieleniem się tych osiedli i utworzeniem odrębnych spółdzielni, zmniejszając tym samym zasoby PSM „Kolejarz” o 3300 mieszkań.

W dniu 15 grudnia 2000r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd Spółdzielni wspólnie z organami samorządowymi przystąpiły do wdrażania jej w życie. Przyspieszono zakończenie porządkowania stanów prawnych terenów, dokonano podziałów geodezyjnych działek w celu wydzielenia nieruchomości. W 2003 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie określenia odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach. Po ich uprawomocnieniu przystąpiono do zawierania aktów notarialnych z Członkami którzy wyrazili chęć ustanowienia prawa odrębnej własności dla swojego lokalu. Do dnia 31 XII 2010r. 3999 lokali mieszkalnych uzyskało status odrębnej własności.

W dniu 26 czerwca 2010r. Zebranie Przedstawicieli Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 'Kolejarz” uchwaliło nowy Statut Spółdzielni. Najważniejsza zmiana to likwidacja Zebrania Przedstawicieli i wprowadzenie Walnego Zgromadzenia obradującego w częściach.

OSTATNIE INWESTYCJE

Wprowadzenie komercyjnych, wysoko oprocentowanych kredytów na cele mieszkaniowe, których spłacanie było niemożliwe przez ubożejące, pozostające w dużej części bez pracy społeczeństwo, miało wpływ na zahamowanie procesu inwestycyjnego. Mimo to w latach 90-tych powstało nieduże osiedle „Łąkowa” o 228 mieszkaniach, budynki: przy ul. Junoszy 47a, Rudlickiego 11,Bukowa 22, Olchowa 6 oraz wybudowany w 2001r. z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budynek z 96- oma mieszkaniami przy ul. Krętej 2 w dzielnicy Kośminek.

SAMORZĄD SPÓŁDZIELNI

Samorząd – to nieodłączny atrybut spółdzielni wyróżniający je od innych podmiotów gospodarczych. Ponad 7 tys. członków Spółdzielni reprezentowanych jest przez 21- osobową Radę Nadzorczą i 5 Rad Osiedli skupiających łącznie 88 członków.

Organy te – w granicach wyznaczonych przepisami prawa- współrządzą i współdecydują o ważnych sprawach Spółdzielni. Ich członkowie poświęcają wiele czasu na działania, których nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców. Należą im się słowa najwyższego uznania i szacunku.

SPÓŁDZIELNIA DZIŚ

Cechą wyróżniającą Pracowniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” jest to, że jej zasoby są usytuowane w różnych rejonach miasta.

Budując swoje osiedla na trudnych inwestycyjnie terenach, Spółdzielnia uporządkowała części zaniedbanych dzielnic miasta : starą Kalinowszczyznę, fragment „Kośminka”, Majdan Tatarski. Jest to jej niezaprzeczalna zasługa.

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” należy dziś do grupy największych Spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie.

Na koniec 2019 r. Spółdzielnię stanowiło  7079 członków, w tym:

 • 6988 członków i współczłonków mieszkających,
 • 21 członków posiadających prawo do lokalu użytkowego,
 • 70 posiadających prawo tylko do garażu,

Liczba osób posiadających prawo do lokalu bez członkostwa w Spółdzielni wynosiła 1336, z czego 1290 osób posiadało prawo do lokalu mieszkalnego, 46 do garaży

Zarządzane przez nią zasoby to (stan na 31 XII 2019r.):

 • 126 budynków zgrupowanych w 5 osiedlach i w 73 nieruchomościach oraz 3 budynki poza osiedlami
 • 7167 mieszkań, z czego 4328 posiada status odrębnej własności
 • 134 lokale użytkowe, w tym 10 o statusie odrębnej własności
 • 521 garaży, w tym 249 o statusie odrębnej własności

Powierzchnia terenów stanowiących własność Spółdzielni i osób z odrębną własnością lokali wynosi 545 174 m2 (54,5 ha), powierzchnia zasobów 357 742 m2. W pięciu osiedlach oraz w bud. Rowerowa 13 zamieszkuje około 15 tys. osób.

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.