MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA OS. IM. L. KRUCZKOWSKIEGO – ANKIETA   2024.02.21

Informujemy, że w związku z planowaną przez LPEC Lublin wieloetapową modernizacją sieci ciepłowniczej na osiedlu, możliwa jest likwidacja grupowego węzła cieplnego, zmiana zasilania budynków na tzw. „wysokie parametry” oraz wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych w każdym budynku.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 11 ogłasza przetarg  ustny nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

więcej informacji

UWAGA!!! SEGREGACJA ODPADÓW!!! – ZWIĘKSZENIE KONTROLI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE LUBLINA 2024.01.05

Informujemy, że Gmina Lublin wykonując zadania określone w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, planuje w najbliższym czasie zaostrzenie kontroli przestrzegania przez mieszkańców Lublina ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki odpadów poprzez:
– fizyczne sprawdzanie pojemników z odpadami,
– naklejanie czerwonych kartek na pojemniki ze stwiedzonymi frakcjami w pojemniku nie przeznaczonym do jej zbierania,
– odmowę odbioru w ustalonum wcześniej terminie odpadów z pojemnika ze stwierdzoną nieprawidłową segregacją – z odbiorem w terminie późniejszym.
Przypominamy, że ww. działania przy stwierdzeniu nieprawidłowej segregacji odpadów mogą prowadzić do przepełnienia pojemników na odpady a także zwiększenia opłat za odbiór odpadów.
W załączeniu przedstawiamy pismo otrzymane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin:   >>>UM WOŚ 2023.12.08

SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH NA Os. im. L. KRUCZKOWSKIEGO 2023.11.27

Informujemy, że na wniosek mieszkańców Os. im. L. Kruczkowskiego, przegłosowany na częsciowym Walnym Zgromadzeniu Członków PSM „Kolejarz” w dniu 15.05.2023 r., od 1 grudnia 2023 r. usługa sprzątania klatek schodowych obejmie wszystkie budynki na Osiedlu (więcej informacji w ogłoszeniu).

UWAGA!!! Chroń środowisko – zrezygnuj z książeczki opłat za użytkowanie lokalu!!! 2023.11.09

W związku ze zbliżającym się teminem druku książeczek opłat za użytkowanie lokalu na 2024 r.  przypominamy, że istnieje możliwość rezygnacji z druku takiej książeczki dla danego lokalu jeżeli np. uiszczacie Państwo opłaty ekslploatacyjne przy pomocy bankowości internetowej. 

W przypadku rezygnacji z książeczki, prosimy o:

  • przesłanie takiej wiadomości e-mailem na adres czynsze@kolejarz.lublin.pl
    lub
  • kontakt telefoniczny z Działem Czynszów: (81) 538-30-51, 538-30-25, 538-30-29, 538-30-31.

UWAGA!!! OSIEDLE IM. L. KRUCZKOWSKIEGO – ZMIANA ZASAD PARKOWANIA   2023.11.07

Szanowni mieszkańcy i użytkownicy lokali Osiedla im. L. Kruczkowskiego w Lublinie

Zarząd PSM „Kolejarz” informuje, że w związku z koniecznością uregulowania zasad parkowania na osiedlu, Rada Nadzorcza PSM „Kolejarz” na wniosek Rady Osiedla, w dniu 30.03.2023 uchwaliła Regulamin parkowania na terenach Osiedla im. L. Kruczkowskiego w Lublinie (uchwała RN nr 7/2023, zmieniona uchwałą nr 19/2023 – regulamin dostępny na stronie internetowej PSM „Kolejarz” w zakładce Prawo/Regulaminy  lub w formie papierowej w Administracji Osiedla).

Powyższy Regulamin przewiduje m.in.

  1. odpłatność za parkowanie na terenie Osiedla ponad 1 godzinę w okresie od godz. 20.00 w niedzielę do godz. 13.00 w sobotę,
  2. do dwóch bezpłatnych abonamentów na 1 lokal mieszkalny (pod warunkiem udokumentowania posiadania samochodów).

Wszystkie zasady parkowania znajdują się w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni lub w Administracji Osiedla.

W związku z zawarciem umowy na zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie osiedla z Europark Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2023 r. rozpoczną się działania związane z egzekwowaniem zasad określonych w ww. regulaminie oraz opłat za parkowanie na terenach osiedla, przy czym do 31.12.2023 r. nie będą naliczane opłaty dodatkowe za brak opłaty lub abonamentu.

W związku z powyższym zapraszamy uprawnione osoby do składania wniosków o bezpłatny Abonament dla Mieszkańca w Administracji Osiedla przy ul. Z. Herberta 22 lub e-mailem na adres kruczkowski@kolejarz.lublin.pl (w przypadku posiadania przez Spółdzielnię potwierdzonego nr telefonu i potwierdzonego adresu e-mail) na załączonym formularzu.

Wniosek o abonament dla mieszkańca – pdf

 

INFORMACJA O ROZLICZENIU KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZA SEZON GRZEWCZY 2022-23    2023.10.26

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z pytaniami dotyczącymi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za ostatni sezon grzewczy 2022-23 informujemy, że:

Dowiedz się więcej

Informacja w sprawie opłat wnoszonych przez mieszkańców
w placówkach Poczty Polskiej SA od 1 stycznia 2024 r.   2023.10.24

Zarząd PSM “Kolejarz” realizując postanowienia Uchwały Nr 25/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Lublinie odbytego w dniach: 12, 14, 15, 19, 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjmowania wpłat wnoszonych przez mieszkańców bez pobierania kosztów prowizji od osób wpłacających (które obecnie ponosi Spółdzielnia) informuje, że:

  1. Z dniem 31.12.2023 r. umowa z Pocztą Polską S.A. ulega rozwiązaniu.
  2. Od 1 stycznia 2024 r. za wszystkie wpłaty dokonywane w placówkach Poczty Polskiej  pobierana będzie od wpłacającego opłata (prowizja) zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

    W dalszym ciągu bez prowizji można dokonywać opłat za użytkowanie lokali w kasie Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PSM „KOLEJARZ” W LUBLINIE  2023.07.13

Dowiedz się więcej

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.