ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA (E-BOK)
Informujemy o funkcjonowaniu systemu E-BOK, który umożliwia sprawdzenie za pośrednictwem Internetu:

  • wysokość naliczenia opłaty za mieszkanie za każdy miesiąc
  • wysokość aktualnego salda lokalu
  • podgląd dokumentów księgowych dotyczących lokalu
  • wysokość i rodzaj jednostek rozliczeniowych stosowanych w obciążaniu lokalu
  • historię płatności

W celu uzyskania dostępu do systemu należy zgłosić się osobiście do Działu Czynszów (pok.14) w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul.Nadbystrzyckiej 11.
Wnioski o uzyskanie dostępu do E-BOK zgłaszane telefonicznie i mailowo ( nie podpisane podpisem kwalifikowanym) nie będą realizowane.
Dostęp do systemu E-BOK zostanie aktywowany w czasie do 24 godzin od momentu wygenerowania identyfikatora i hasła jednorazowego.

UISZCZANIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH

1. Opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 15-tego każdego miesiąca.
2. Od nieterminowych opłat naliczane będą odsetki za zwłokę.
3. Przez datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek  Spółdzielni.
4. Wpłaty bez prowizji przyjmowane są w kasie Spółdzielni – ul.Nadbystrzycka 11.
5. Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń bez zgody Spółdzielni.
UWAGA: Podane w punkcie 4 konta są ogólnymi kontami spółdzielni. natomiast numer rachunku podany w książeczce opłat czynszowych jest indywidualnym numerem przypisanym wyłącznie do danego mieszkania. Oznacza to, że każda wpłata dokonana na podany w książeczce numer rachunku trafia bezpośrednio na wskazany w niej adres.

Celem usprawnienia rozliczeń z tytułu wpłat informujemy, że osoby posiadające rachunki bankowe mają możliwość regulowania opłat eksploatacyjnych za pomocą polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty jest to usługa bankowa polegająca na tym, że klient składa w swoim banku zgodę na obciążanie swojego rachunku kwotą opłat, a spółdzielnia kieruje obciążenie bezpośrednio do banku klienta. Aby uruchomić usługę Polecenie Zapłaty należy wypełnić druk Zgoda na obciążanie rachunku, który można pobrać w dziale czynszów w biurze zarządu lub ze strony.
Wypełnia się nazwę i dokładny adres posiadacza rachunku oraz nr rachunku bankowego oraz podpisuje oba odcinki .
Podpis na druku Zgody musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym przez płatnika w Banku na karcie wzoru podpisu.
Wypełniony druk należy przesłać do działu czynszów (można za pośrednictwem Administracji  Osiedla) .
Druki w wersji Adobe Acrobat Reader są do pobrania w zakładce Druki do pobrania

ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY
       I. Problemy z rozliczaniem wody wg wskazań wodomierzy mieszkaniowych w budynkach wielolokalowych.
ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ
      I. Podzielnik kosztów CO – instrukcja
  

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.