INFORMACJA O ROZLICZENIU KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZA SEZON GRZEWCZY 2022-23    2023.10.26

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z pytaniami dotyczącymi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za ostatni sezon grzewczy 2022-23 informujemy, że:

 1. W okresie od 5 lipca 2022 r. do 1 stycznia 2023 r. cena energii cieplnej dostarczanej przez LPEC S.A. w Lublinie wzrosła z 34,21 zł/GJ do 95,53 zł/GJ brutto, tj. o 179 %, co przełożyło się na ok. 50% wzrost ogólnych kosztów ogrzewania budynków. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący wzrost ceny ciepła (jednego z 4 składników taryfy LPEC S.A.).
 2. W związku z ww. wzrostem cen energii cieplnej, w 101 budynkach zasilanych z sieci LPEC zaliczki wnoszone przez mieszkańców w ciągu okresu rozliczeniowego nie pokryły kosztów ogrzewania dla tego okresu. Koszty, zaliczki oraz wynik dla wszystkich budynków uwidocznione są w poniższych załącznikach:
  Os. Bronowice-Maki III
  Os. Kalinowszczyzna
  Os. im. L. Kruczkowskiego
  Os. Łąkowa + ul. Rowerowa
  Os. Pogodna
  W związku z powyższym, niezależnie od sposobu rozliczenia kosztów CO pomiędzy poszczególne lokale, w przypadku większości rozliczeń wystąpi dopłata, a ewentualny zwrot będzie niższy niż w latach poprzednich.
 3. Niezależnie od wzrostu kosztów centralnego ogrzewania, w związku ze zmianą przepisów nastąpiła zamiana sposobu rozliczania kosztów budynku pomiędzy poszczególne lokale:
  a). art. 45a ust. 8 pkt 1 ppkt b ustawy Prawo energetyczne wprowadził obowiązek rozliczania kosztów zmiennych ogrzewania części wspólnych budynku (klatki schodowe, pralnie, suszarnie) wg ich powierzchni lub kubatury proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali mieszkalnych,
  b). § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. „w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach”, wprowadził obowiązek ustalenia dla każdego lokalu minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, wyliczanego jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim temperatury 16oC dla każdego sezonu grzewczego.

  Jak wynika z pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 9.09.2022 r., kierowanego do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP:
  „… Zastosowanie przepisów § 8 ww. rozporządzenia przez właścicieli i zarządców budynków pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których lokale ogrzewane są jedynie ciepłem przenikającym przez przegrody budowlane poprzez zastosowanie minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła dla lokalu…”.

  W związku z powyższymi przepisami minimalny koszt zmienny zakupu ciepła dla każdego lokalu określony został jako stosunek energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lokalu do temperatury 16oC do energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lokalu do temperatury obliczeniowej 20oC wg wzoru:

  w = (𝑡𝑖min𝑡𝑒śr) / (𝑡𝑖o𝑡𝑒śr

  gdzie:

  w – wskaźnik procentowy minimalnego zużycia ciepła,

  𝑡𝑖min – minimalna temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach lokalu [16ºC];

  𝑡𝑒śr – średnia ważona temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym;

  𝑡𝑖o –obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach lokalu wg warunków technicznych [20ºC];

 4. Dla sezonu grzewczego 2022-23 średnia temperatura zewnętrzna wyniosła 4,9oC, stąd wskaźnik procentowy minimalnego zużycia ciepła, niezbędnego do utrzymania w lokalu temperatury 16ºC, wyniósł 73,51%.

 

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.