Lublin, dnia 31.08.2022 r.

      Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie zawiadamia, że działając na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 29 – 40 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W LUBLINIE, które zostało podzielone na 5 części.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

 

26.09.2022 r.
członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu „Łąkowa” i budynek Rowerowa 13
– miejsce obrad: Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Nałkowskich 110,
początek obrad o godz. 16.30 ;

27.09.2022 r.
członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu im. L. Kruczkowskiego
– miejsce obrad: Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Róży Wiatrów 9,
początek obrad o godz. 16.30 ;

30.09.2022 r.
członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu „Pogodna”
– miejsce obrad: Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Pogodna 19,
początek obrad o godz. 17.00 ;

03.10.2022 r.
członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu „Bronowice III – Maki”
– miejsce obrad: Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Olchowa 8,
początek obrad o godz. 16.30 ;

05.10.2022 r.
członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu „Kalinowszczyzna”
– miejsce obrad: Zespół Szkół Odzieżowo – Włókienniczych, ul. Lwowska 11,
początek obrad o godz. 17.30 .

 

 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zapoznanie z obowiązującym regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz).
 4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 5. Odczytanie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji:
  • Wyborczej;
  • Mandatowo – Skrutacyjnej;
  • Wnioskowej.
 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2019 r., 2020 r., 2021 r.
 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni w 2019 r., 2020 r., 2021 r.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 10.  Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Rad Osiedli na kadencję 2022-2025.
 11. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Osiedla na kadencję 2022-2025 i przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatów.
 12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.
 13. Zaprezentowanie się kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 14. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
 15. Zaprezentowanie się kandydatów na członków Rady Osiedla.
 16. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Rady Osiedla.
 17. Ocena działalności Spółdzielni w świetle wyników badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020, 2021 rok.
 18. Informacja o lustracji pełnej przeprowadzonej w 2020 r. obejmującej działalność Spółdzielni w latach 2017-2019.
 19. Przedstawienie wniosków w sprawach:
  1. kierunków rozwoju Spółdzielni;
  2. podziału nadwyżek bilansowych za lata 2019, 2020, 2021;
  3. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
  4. wyboru kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości i delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie;
  5. wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni.
 20. Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
 21. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. kierunków rozwoju Spółdzielni;
  2. zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., 2020 r., 2021 r.;
  3. zatwierdzenia sprawozdań z działalności Spółdzielni w 2019 r., 2020 r., 2021 r.;
  4. zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r.;
  5. podziału nadwyżek bilansowych Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r.;
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu PSM „Kolejarz” za działalność w 2019 r., 2020 r., 2021 r.;
  7. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
  8. wyboru kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości;
  9. wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie;
  10. wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni.
 22. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 23. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie wyników głosowania nad poszczególnymi kandydatami do Rady Nadzorczej odbytego na danej części Walnego Zgromadzenia.

CZĘŚĆ OSIEDLOWA

 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla z działalności w 2021 r. odpowiednio do miejsca odbywania części Walnego Zgromadzenia.
 2. Omówienie zadań  realizowanych w 2022 roku przez Administrację Osiedla.
 3. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie wyboru Rady Osiedla.
 4. Dyskusja.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
 6. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu zawiadomienia dla Członków Spółdzielni.

 

Zawiadomienie o WZ O Kruczkowskiego

Zawiadomienie o WZ O. Bronowice III Maki

Zawiadomienie o WZ O. Kalinowszczyzna

Zawiadomienie o WZ O. Łąkowa i bud. Rowerowa

Zawiadomienie o WZ O. Pogodna

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.