Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2023.05.19

Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie zawiadamia, że działając na podstawie art. 8 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 29 – 40 Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W LUBLINIE.

Poniżej znajdziesie Państwo informacje o dacie, czasie i miejscu odbycia poszczególnych częsci Walnego Zgromadzania.

Walne Zgromadzenie – osiedle Bronowice III – Maki

Walne Zgromadzeni – osiedle Kalinowszczyzna

Walne Zgromadzenie – osiedle Kruczkowskiego

Walne Zgromadzenie – osiedle Łąkowa i bud. Rowerowa 13

Walne Zgromadzenie – osiedle Pogodna

Przypominamy, że zgodnie z §34 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, w terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2023 r.

Informator nr 15, zawierający porządek obrad Walnego Zgromadzenia, Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r., Sprawozdanie Spółdzielni z działalności za 2022 r., Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 2022 r. oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 znajduje się w zakładce Dla Mieszkańców/Informator PSM Kolejarz   

https://kolejarz.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/05/Biuletyn-2023.pdf

Uwaga! 5-krotne podanie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostepu na 12 godzin.